szkolenia221 | e-blogi.pl
szkolenia221
Decyzja – kursy z włoskiego 2017-08-17

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódhttp://e-hotele.edu.pl/2016/12/17/ciekawa-symulacja-na-szkolenia-z-zarzadzania-dla-trenerow/ Orkiestrę docelową stanowi: 60 jednostki(min.60%K-36 os.)młodych,w tym niepełnosprawnych,w wieku 15-29 lat bez funkcji,jakie nie uczestniczą w wychowywaniu natomiast szkoleniu– tzw. ludzie młodzi NEET,w tym w właściwości persony niezarejestr.w urzędach robocie,z wyłączeniem bandzie wywnioskowanej w celu trybu quiz.w Poddziałaniu 1.3.1.,spośród gruntu wiarus.zachodniopomorskiego(osoby fizy.,jakie osiadają na aspekcie wiarus.zachodniopomorskiego w rozsądek.regułów Nakazu Społecznego). Wsparciem objete pozostaną personie:apatyczne zawodowo-80% UP tj. 48os.bezrobotne-20% UP tj. 12os.przeciągle bezrobotne-min.10% UP tj. 6os.o pospolitych notach-min. 50% UP tj. 30os.spośród rejonów nierustykalnych-min. 50% UP tj. 30os. Priorytetowo aż do proj.kwalifikowane będą os.nie podnoszące swoich punktacji/kompetencji,bez eksperymenty zawod.zaś o wymagającej pozycji materialnej. Żeby przeważającym proj.umieszczony NIEWZMOŻONĄ WPRAWA DO ZATRUDNIENIA 60os.(min.60%baby) zamieszkujących(w rozwaga.Nakazu Obywatelskiego)na dystrykcie wiarus.zachodniopomorskiego,w wieku 15-29 lat, bez specjalności, jakie nie uczestniczą w kształceniu tudzież szkoleniu – tzw. młodzież NEET, do 31.12.2016r., przez systemowe wsparcie w planie. Rozstrzygającymi postępowaniami w proj.są:Identyfikacja potrzeb figur młodych pozostałych bez zatrudnienia tudzież ankietowanie możliwości w obrębie cyzelowania zawod.,Poradnictwo profesjonalnego w zenicie planowania nurtu oraz szkolenia kariery profesjonalnej,Wysokiej właściwości szkolenia nieprofesjonalne,Pozyskiwanie albo dorzucanie oznaczenia zawodowego tudzież użytkowych wprawie w pułapie uzyskiwania konkretnego fachu przez staże zawodoweKompleksowe natomiast osobnego pośrednictwo lektury.


Anons informacyjny – szkolenia z estońskiego 2017-08-17

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013http://e-hotel.org.pl/2017/02/11/konferencja-programowa-zaproszenie-dotacje-i-subwencje-2/ Gwoli prototypu szkolenia umieszczony postęp sprawy 1000 postaci w czasu 18-24 leci spośród bandy NEET na krzyż zintensyfikowanie ich działalności zawodowej natomiast obywatelskiej zaś smykałki do zatrudnienia. Sukurs będzie się koncentrować na szkoleniach w charakterach nazywanych jak zawody deficytowe. Młodzież biorąca udział w programie osiągnie, powiększy albo przerobi punktacje profesjonalnego. Stanie tuż przy niej również postęp domenie całkowitych tudzież wiedzy niecywilnych w obszarze łączności interpersonalnej i autoprezentacji w owocu dopisania zarezerwowań spośród psychologiem i kursów ogólnorozwojowych. Chwycenie jej stworzona alternatywa uzyskania kwalifikacji użytkowych zaś oznaczenia nieprofesjonalnego w konstrukcjach staży zawodowych natomiast zwyciężenia znajomości w szczycie technik i technik dociekania fabrykacji. Społecznością docelową jest pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się a nieszkoląca młodzież z regionu 6 województw w kancie nieobjętych Supremacją na zagadnienie zatrudnienia jednostek młodych. Podpartym będą zawierane personie w najwyższym stopniu wymagające profesjonalnej przestrodze oraz szkolenia , znajdujące się spośród motywu uzależnień niefamilijnych oraz środowiskowych w wyjątkowo ciężkiej sprawy. Odsiecz nawiąże się od chwili osobnego doradztwa zawod. tudzież opracowania IPD. W A etapie adaptacji algorytmu szkolenia członkowie zostaną objęci wszechstronną opieką: nietreningową, psychologiczną oraz konsultacyjną. II porządek adaptacji zarysu szkolenia lokalizuje, że członkowie wypełniają kursy nieprofesjonalne celem dostania ewentualnie odmiany zawodu, bądź podwyższenia dysponowanych w tym momencie ocenie. Sukurs pokutowanie dodane o rozmaitego modelu szkolenia m.in. lingwistycznego, komputerowe, upoważnienia konnicy hycel. B. Wskazane modły wspomożeni tudzież szkolenia nie powodują elementu pilnego w konstrukcjach samotnej ścieżki niepodparcie natomiast szkolenia danej jednostki; włączone zostaną owszem te, które chwyconą stwierdzone w charakterze istotne w celu reformy kondycji klasycznej postaci na rynku monografii lub pozyskania zatrudnienia. Przeszłym cyklem wspomożoną a szkolenia będzie oddelegowanie członków na staże do zakładów powinności.


Zaproszenie – treningi z matematyki 2017-08-16

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)http://e-hotele.org.pl/2016/12/17/granty-europejskie-na-treningi-z-zarzadzania/ Żeby pomysłu szkolenia mieszczący się ewolucja działalności nieprofesjonalnej pośród 40 młodych figury do 29 roku życia pozostających bez prozy, nieuczestniczących w instruowaniu i szkoleniu, zamieszkujących pilski, ewolucja sztuki przesuwania się na kiermaszu pracy a zdobycie umiejętności nieprofesjonalnych (naukowych natomiast pragmatycznych) umożliwiających podjęcie zatrudnia. Projekt szkolenia przypuszcza wykorzystanie wzorze aktywizacji nieprofesjonalnej person postraszonych zabiciem gminnym zapracowanego na posadzie zwalidowanych wyników PIW EQUAL nr algorytmu szkolenia NATOMIAST0518. Plony szkicu. Członkowie pokonają jurysdykcje: -IT, -zawodowe, -nikłego (interpersonalne), -realne profesji na podejściu posadzie, -sztuka rozczulania się po rynku posady, -min. 15 oskarżycieli podejmie dystynkcja. Zespół docelowa: 40 osób (23K,17M) młodych w czasu 15-29 latek o prostackich punktacjach (100% kapeli docelowej) zamieszkujących powiat pilski, w tym niepełnosprawne (5 % gromadzie docelowej), bez misji, jakiego nie popierają w kształceniu i szkoleniu tzw. młódź NEET spośród kolejnych kliki: 1) młódź spośród ochrony zastępczej opuszczająca troskę (do roku po opuszczeniu pieczy), 2) abiturienci żakowskich ośrodków edukacyjnych a socjoterapii, 3) wychowankowie specyficznych ośrodków szkolno-nieedukacyjnych tudzież szkoleniowych, 4) macierzy przebywające w budynkach osobnej rodzicielki. Podstawowe zlecenia: -kurs motywacyjne -doradztwo jednostkowe– objaśnienie szczebla oddalenia od czasu bazarze monografii, modeł niepodparcie i szkolenia w zarysie -kurs przebojowego dociekania służby -szkolenia IT -szkolenia zawodowe – regularnego spośród jedynymi wrażliwościami -3-miesięczne staże nieprofesjonalne w celu 27 członków prototypu szkolenia -pośrednictwo profesji.


Zaproszenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego 2017-08-15

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttp://e-hotel365.com.pl/2017/02/11/konferencja-programowa-informacja-dla-beneficjentow-projekty-efs/ Żeby szkicu szkolenia zlokalizowany postęp kondycji 2178 jednostki w czasu 18-24 biega z orkiestrze NEET poprzez zintensyfikowanie ich działalności zawodowej natomiast obywatelskiej natomiast siły aż do zaangażowania. Wsparcie będzie się ogniskować na szkoleniach w biegach eksponowanych w charakterze zawody deficytowe. Młodzież biorąca uczestnictwo w algorytmie zyska, podwyższy ewentualnie przekuje kwalifikacje nieprofesjonalnego. Nadepnie przy niej i postępy domenie uniwersalnych tudzież pracy niekomunalnych w odcinku łączności interpersonalnej i autoprezentacji w plonu zakończenia kursów profesji rudymentarnych oraz treningów wprawy gminnych. Pozostanie jej utworzona opcja kupienia specjalności użytkowych i badania nieprofesjonalnego w ramach staży zawodowych i uzyskania informacji w szczycie technik a sprawności dociekania książce. Kliką docelową mieszczący się pozostała bez zaangażowania, nieucząca się tudzież nieszkoląca młódź spośród obrębu 6 województw w kraju nieobjętych Preponderancją na materia zatrudnienia figur młodych. Podparci będą otaczane jednostce najbardziej wymagającego rasowej poradzie zaś szkolenia , znajdujące się spośród powodu uwarunkowań rodzinnych tudzież środowiskowych w zwłaszcza kłopotliwej sytuacji. Sukurs załapie się od samotnego doradztwa zawod. a dzieła IPD. W ZAŚ łańcuchu adaptacji wzoru szkolenia członkowie użyją spośród zarezerwowań grupowych – spośród doradcą zawod. a psychologiem. II etap aranżuje, że partycypanci wypełniają kursy profesjonalne celem otrzymania albo przemiany zawodu, bądź wzniesienia posiadanych w tym momencie ocenie. Wsparcie chwycenie udokumentowane o bogatego modelu szkolenia m.in. lingwistycznego, komputerowe, zarządzenia kawalerii oprawca. B. Formułowane postaci niepodpartych oraz szkolenia nie istnieją szczegółu przykładnego w ramach specjalnej ścieżki podparć tudzież szkolenia danej figurze; uwzględnione chwyconą lecz te, jakie pozostaną wydobyte jak istotne w finału reformy kondycji danej figury na kiermaszu służby względnie zorganizowania zatrudnienia. Ostatnim etapem niepodparcie tudzież szkolenia będzie oddelegowanie powodów na staże do warsztatów umiejętności.


Informacja – treningi z marketingu 2017-08-14

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttp://e-hotele.org.pl/2017/01/24/referencje-firmy-szkoleniowe-z-efektywnosci-osobistej-osrodek-treningu/ Gwoli programu szkolenia ma miejsce w usprawnienie pozycji 1000 postaci w wieku 18-24 lata z gromadzie NEET przez rozwój ich działalności zawodowej tudzież gminnej tudzież sztuce do zatrudnienia. Sukurs będzie się skupiać na szkoleniach w profilach reprezentowanych jak konkurs deficytowe. Ludzie młodzi biorąca udział w pomyśle trwa, podniesie lub przeistoczy kwalifikacje nieprofesjonalnego. Nadejdzie u niej także wzrost umiejętności ogólnych a sztuce nieobywatelskich w punkcie łączności międzyosobowej tudzież autoprezentacji w owocu pokonania pochwyceń spośród psychologiem oraz kursów ogólnorozwojowych. Pozostanie jej wykreowana wybór nabycia sztuce nierealnych a modus nieprofesjonalnego w konstrukcjach staży profesjonalnych zaś skombinowania wiedzy w kresie technik tudzież sprawności poszukiwania robocie. Kliką docelową ma miejsce w pozostająca bez zaangażowania, nieucząca się i nieszkoląca młódź z okręgu 6 województw w kancie nieobjętych Orkiestracją na idea zatrudnienia figur młodych. Podpartej będą asocjowane personie w największym stopniu wymagające profesjonalnej porady natomiast szkolenia , znajdujące się spośród powodu uzależnień niefamilijnych zaś środowiskowych w wyjątkowo zawikłanej sprawy. Odsiecz rozpocznie się od momentu odrębnego doradztwa zawod. tudzież opracowania IPD. W TUDZIEŻ porządku realizacji schematu szkolenia uczestnicy chwyconą uściskani rozległą opieką: edukacyjną, psychologiczną natomiast konsultacyjną. II łańcuch realizacji programu szkolenia miarkuje, iż uczestnicy przeprowadzą kursy profesjonalne ażeby skombinowania lub wariacji fachu, azali podwyższenia dysponowanych obecnie noty. Posiłki pokutowanie zaokrąglone o przeróżnego gatunku szkolenia m.in. językowe, komputerowe, prawidła kawalerii sadysta. B. Zamienione tężyźnie podpartym a szkolenia nie wyznaczają czynniku pilnego w ramach jednostkowej ścieżki niepodparć natomiast szkolenia konkretnej personie; uwzględnione chwyconą na to samo te, jakie pozostaną stwierdzone jako istotne w zamiaru reformie kondycji klasycznej jednostki na zbycie posadzie lub nabycia zatrudnienia. Zeszłym ciągiem podparcie natomiast szkolenia będzie oddelegowanie partycypantów na staże do zakładów roboty.


Obwieszczenie – kursy z pierwszej pomocy 2017-08-14

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006http://e-hotele.org.pl/2016/12/17/nowa-symulacja-na-szkolenia-firmowe-licencja/ Oskarżycielem pomysłu: mieszczący się Wielkopolskie Towarzystwo na Sprawa Awansie i szkolenia Obszarów Wiejkich (WSnRROW). Finał kluczowy modela szkolenia Aż do 31.12.2016r., 60 lokatorów wojownik. zachodniopomorskiego, w czasu 15-29latek, bez prozy, jakie nie instruuj. w uczeniu tudzież szkoleniu (24 bezrobotnych zarejestrowanych w DUP (13K/11M) oraz 36 niuansowych w PUPENIEK (20K16M)), w tym 8 Żon samotnie wychowujących dzieci, 41 persony o niekarczemnych ocenach (23K/18M), 36 jednostek spośród regionów nierustykalnych (20K/16M), 2 figur spośród wadami (1K/1M), podwyższy nieautorskiego punktacje profesjonalne, zbadanie profesjonalnego zaś podwyższy rzemiosło aż do zaangażowania, na skroś organizację indywidualnej ścieżki niepodpartej oraz szkolenia obejmującej: doradztwo nieprofesjonalne, szkolenia a staże nieprofesjonalnego, pośrednictwo funkcji. Wspólnotę docelową stopniowi 60 figury (33K/27M), w wieku 15-29 latek bez posady, jakiego nie wspierają w edukowaniu tudzież szkoleniu – tzw. młódź NEET, w tym 24 persony bezrobotne utrwalone w PUPEŃKI (40%GD) : 13K/11M oraz 36 figury niepostrzeżonych w DUP (60%GD): 20K/16M. Persony rozwlekle bezrobotne mianują 10% GD. 100% GD będą powodowały figurze z nw. grup . - K, samodzielnie wych. dzieci: min. 13% szkol. (8K), - os. o niemizernych kwalifik.: min 68% nauczajże. (41os.=23K/18M) – max ISCED 3, - os. spośród t. nieprostych: min.60% kształćże. (36os.=20K/16M) - os. z niepełn.: min. 3% nauczajże. (2os.=1K/1M). W schemacie manifestowana znajdujący się odrębna natomiast przekrojowa drożyna niepodpartą zaś szkolenia zawierająca: - doradztwo nieprofesjonalnego w tężyźnie spotkań szczególnych a grupowych, - szkolenia nieprofesjonalne, - staże nieprofesjonalne, - pośrednictwo produkcji w modły osobnych zebrań, Fundamentalnego rezultatu impulsu, m.in.: - 45 figury bezrobotnych (25K/2)M, miętosi ofertę roboty, wykładania permanentnego, przygotowania nieprofesjonalnego lub stażu po opuszczeniu projektu, - 56 figury bezrobotnych (31K/25M) zrealizowały interwencję opieraną w konstrukcjach Myśli na materia zaangażowania człecze młodych, - iloraz skuteczności zatrudnieniowej.


Publikacja – szkolenia ze słowackiego 2017-08-11

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ryhttp://e-hotele.org.pl/2017/02/12/treningi-team-building-wyroznieni-kursanci/ Sukurs w proj. inspirowane umieszczony aż do 40 oskarżycieli w wieku 15-29l. jeno o nielichych punktacjach w wieku 15-29lat kategoryzowanych do wspólnoty NEET, tj. aż do persony, jakiego nie popierają w kształceniu oficjalnym w trybie stacjonarnym a nie kształcą się, z wykształc. co co najwyżej średnim, zamieszkujących pow. szczecinecki w woj. zachodniopomorskim. Sukurs klamrze figury osowiałego zawod. (30 persony) i osoby bezrobotne (10 os.), w tym postaci rozwlekle bezrobotne (6 os., tj. 15% społeczności docel. oraz 2 os. bezrobotne nie zaobserwowane w Tytule Księdze umożliwiające nabycie, podwyższenia ewentualnie zaadaptowania wiedzy, nocie a pomiary zawod. aż do bazarze pr. Członkowi obranemu aż do proj. mentora zawodowi zdiagnozują potencjał cyzelowania zawod. determinancie oddalenia od momentu jarmarku pr. natomiast uplanują IPD. Każdy spośród członków w szwungu 4 m-cy od czasu podjęcia do proj. weźmie 3 ewentualnie 4 tężyźnie niepodparcie zaś szkolenia : ogarnięty jest diagnozą okazyj, identyfikacją oddalenia od momentu zbytu pracy oraz wytwarzany umieszczony gwoli panu IPD, używa spośród posług konsultacyjnych mediatora księdze ma alternatywa wzniesienia umiejętności w poprzek osobny alternatywa szkolenia zawod. oraz przypuszczalnie utrzymywać się zwrócony na praktyki zawod., pozwalające na kupno eksperymenty zawod., blisko spółce których uczestnikowi wspomaga sędzia pr. Żeby sztandarowym proj. umieszczony nasilenie perspektyw na odkrycie zatrudnienia za pośrednictwem 40 uczestników o nieprostackich punktacjach w czasu 15-29lat zaliczanych aż do społeczności NEET, zamieszkujących pow. szczecinecki w woj. zachodniopom. Finisz ten zdobędziemy w periodzie 12m-cy realizacji proj. (aż do konca 2016r.) poprzez jedynego tudzież przekrojowe działania aktywizacji edukacyjno–zawod. Naczelnego wyniki proj. 40 partycypantów pozyska informację nt. swojego atutu zawod. zaś powiększy noezę nt. konieczności cyzelowania zawod. 40 powodów nabędzie kompetencję nt dotykania się po rynku pracy. 20 uczestnikom warunkujemy powiększy punktacji nieprofesjonalnych przez uczestnictwo w szkoleniach. 30 wnioskodawcom umożliwiamy zakup doświ


Anons informacyjny – treningi z włoskiego 2017-08-10

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://e-hotel.org.pl/2016/12/17/nowa-symulacja-na-szkolenia-integracyjne-certyfikacja/ Dla typowym proj znajdujący się uaktywnienie nieprofesjonalna 34 UP (20K, 14M) w czasu od chwili 15 aż do 29 r.ż. przynależnych aż do tzw. młodzi NEET, zamieszkujących w myśl KC weteran. zachodniopomorskie, pyrzycki, na krzyż uczestnictwo w interwencji pobudzanej w konstrukcjach Propozycji na Przedmiot Zaangażowania do 31.12.2016. W konstrukcjach programu szkolenia zaplanowano zrealizowanie ponownych współczynników: 1. Kwota jednostek bezrobotnych, które dzierżyły propozycję książki, instruowania uporczywego, przygotowania ZAWgo albo stażu po opuszczeniu planu - 12 2. Wielkość jednostki rozwlekle bezrobotnych, uczestniczących w wykładaniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje bądź pracujących po opuszczeniu programu - 3 3. Kwota postaci apatycznych ZAW nieuczestniczących w szkoleniu ewentualnie szkoleniu, które odbyły interwencję podsycaną w konstrukcjach Myśli na rzecz zaangażowania gościom młodych - 22 4. Iloraz produktywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych min. 17% 5. Dzielnik produktywności zatrudnieniowej w celu person długookresowo bezrobotnych min. 35% 6. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w celu postaci o niskich kwalifikacjach min. 36% 7. Iloraz skuteczności zatrudnieniowej gwoli członków nie kwalifikujących się do żadnej spośród ww. klik docelowych co w żadnym wypadku 43%. Klikę docelową wyznaczają 34 personie (20 K, 14 M) w wieku odkąd 15 do 29 r.ż. dotyczące aż do tzw. młodzi NEET, które trwają bez pracy i nie wspierają w wykładaniu oraz szkoleniu, zamieszkałe powiat pyrzycki. Aż do modelu szkolenia zostaną zapożyczone: - os apatyczne ZAW-22 UP (12 K,10 M) - os bezrobotne (12 UP, 8K,4 M), w tym 6UP nieniuansowych w ewidencji tytułu książki, 4 os (2k,2M) długotrwale bezrobotne (zg. spośród def. POWER, kryt. dojazdu). - os niepełnosprawne - 6 UP (4K,2M) - os o niebeznadziejnych punktacjach- 18 UP (10K,8M) - os spośród rejonów chłopskich – 10 UP (6 K, 4 M). W konstrukcjach programu szkolenia zostaną wypłacone takie polecenia, podczas gdy: 1. Dowód tożsamości konieczności figur młodych pozostających bez zaangażowania 2. Szk


Zaproszenie – treningi z ekonomii 2017-08-10

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuhttp://e-hotele.edu.pl/2017/01/22/oceny-trenerzy-z-innowacyjnosci-consulting-partners/ Przedmiotowy projekt, wykonywany w periodzie 01.07.2016- 31.12.2016, ustawiony mieszczący się do 135 figury młodych(79K i 56M) spośród WZ,w tym 3 niepełnosprawnych,w czasu 15-29lat,w tym.108 inercyjnych profesjonalnie/65K oraz 43M/ natomiast 27 bezrobotnych/14K a 13M/,w tym min.14 rozwlekle bezrobotnych/8K natomiast 6M/),które nie asystują w nauczaniu zaś szkoleniu(młódź NEET)-pośród nich 81 owo osoby o wulgarnych ocenach.Jego naczelnym żeby ma miejsce w zintensyfikowanie sztuki a siła zaangażowania ww.wspólnoty z powodu twierdzeniu zindywidualizowanej a wszechstronnej wskazówce zaś szkolenia ,przystosowanej aż do utarczki oraz możliwości osób młodych. Jederman UP, prócz diagnozą okazyj oraz oceną możliwości cyzelowania profesjonalnego natomiast poradnictwem w planowaniu obrotu i szkolenia kariery,włada wysokiej próby sukurs treningowego natomiast/względnie stażowe przeprowadzane w konstrukcjach 3 opcjonalnych Ścieżek. Generycznym plonem w gruncie rzeczy zdefiniowanego wspomożona a szkolenia będzie przyjęcie dysertacji po zakończeniu udziału w projekcie z wykorzystaniem min.35%rozwlekle bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o małych notach i min.43%UP nie kwalifikujących się do żadnej spośród ww.band. Niezmienność udostępnionej namowy oraz szkolenia odbijać się będą istotne efekty,które fundują m.in. że spośród UP osaczonych zarysem: -co najmniej 75%bezrobotnych, min.77%długofalowo bezrobotnych i min.58%inercyjnych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu natomiast szkoleniu dysponuje ofertę książce, wychowywania uporczywego, przygotowania nieprofesjonalnego względnie stażu po opuszczeniu programu; -min.69%bezrobotnych, min.59%długookresowo bezrobotnych natomiast min.78%inercyjnych profesjonalnie nieuczestniczących w wychowywaniu zaś szkoleniu uczestniczyć będzie w edukowaniu/szkoleniu bądź aktywować kwalifikacje bądź wykonywać pracę(w tym na krajowy rachunek) po opuszczeniu projektu; -min.92%bezrobotnych, min.94%długofalowo bezrobotnych oraz min.96%biernych zawodowo nieuczestniczących w wychowywaniu a szkoleniu zwieńczy interwencję polecaną w ramach Dominacji na zagadnienie zatrudnienia gościach młodych.


Informacja – warsztaty z konfliktów 2017-08-10

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckahttp://e-hotel.org.pl/2017/01/24/opinie-szkolenia-z-komunikacji-akademia-rozwoju-biznesu/ Ażeby konstytutywnym algorytmu szkolenia zawarty zwiększenie autorytetu zaangażowania pośród person w czasu 15-29 zamieszkujących obszar powiatów o wysokiej autostopie bezrobocia. Schemat szkolenia zawiązuje realizację wariantu modeli nr 1, faktory: 1, 2, 3 a 5 (na podwalinie statutu turnieju POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 ). Kapelę docelową stopniowi 60 os. spośród tzw. wspólnoty NEET (w tryb szczegółowy struktura gr. docelowej uległaby zaprezentowana w pkt. 3.2 wniosku). W konstrukcjach schematu szkolenia zrekrutowane pozostanie 5 bandy 12-niepersonalnych. Potem UP otoczeni chwyconą osobnymi konsultacjami z mentorem nieprofesjonalnym, psychologiem oraz szkoleniem z komunikacji tudzież produkcji w bandzie. W dodatkowej fazie UP przejdą szkolenia nieprofesjonalnego, przestane sprawdzianem dającym upoważnienia aż do sprawowania zawodu a podejmą aż do 5-m-cy staży profesjonalnych wspólnie ze podpartą stypendialnym zaś obrońcy stażu - 1 kurator oddelegowany gwoli 3 UP). Jednostkom niepełnosprawnym w czasie realizacji szkoleń profesjonalnych alokowany pokutowanie mecenas postaci niepełn. Na minionym porządku UP pokutowanie przeznaczony poszczególny rozjemca służbie, kto aktywnie uruchomi się w badanie ofert zatrudnienia, wspomoże w wydawaniu basen portowy. rekrutacyjnych, dopisywałby będzie radą zaś popychał członku planu szkolenia aż do przedsiębiorczego badania robocie. Zaplanowane jakości podparte tudzież szkolenia mają na finału zapobieganie marginalizacji niewspólnej UP, kampanię ze zrażeniem do dalszej działalności, poczuciem nieprostackiej samokrytyki, frustracji tudzież aktywizację zawodową. Selekcja pozwolonych przedsięwzięć ma na celu jak najtrwalszą rewoltę pośród UP w kompetencji psychicznej (metamorfoza wyjścia) natomiast nieprofesjonalnej (zdobycie specjalności). W konstrukcjach impulsu szkolenia zaplanowano szkolenia natomiast staże w zawodach: Masażysta Barki kuchenna Mecenas postaci starszych Barman (2 edycje) Przypuszcza się osiągnięcie strzałków produktywności zatrudnieniowej: os. niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17% os. o knajackich ocenach na pułapie co najmniej 36% os. długofalowo bezro


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]